Terms of Service


Preambul

Termenii si Conditiile Generale privind Furnizarea Serviciilor Data City (“TCG”) se aplica oricarei prestari de servicii de comunicatii electronice de catre Furnizor Beneficiarului. Pentru fiecare tip de serviciu pe care Beneficiarul doreste sa il primeasca, intre parti se va incheia un contract care va reglementa conditiile juridice, comerciale si tehnice specifice privind furnizarea serviciului respectiv (“Contractul”).

TCG si Contractul alcatuiesc impreuna un tot unitar urmand a fi interpretate ca atare. In cazul in care Contractul cuprinde prevederi contradictorii si/sau derogatorii de la prezentele TCG, prevederile Contractului se aplica cu prioritate in raporturile dintre parti. Orice referire la TCG va contine o referire implicita la Contract si vice versa.

1. Definitii si interpretare
1.1. Definitii
,,Furnizor/Data City” – entitatea juridica SC Ad Net Market Media SRL cu sediul social in Voluntari, B-dul Pipera nr. 1/VI, Barba Center, Cladirea 1, et. 4, Judetul Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/2538/2014,CUI RO22935583;
,,Beneficiar” - persoana juridica sau fizica parte a acestui Contract;
‘’Parte/Parti” – Beneficiarul si/sau Furnizorul;
,,Contract”—contractul de furnizare servicii incheiat intre Furnizor si Beneficiar pentru livrarea unui anumit tip de Serviciu, precum si orice alte documente incheiate in baza Contractului (cum ar fi: procese verbale de predare echipamente, contracte de inchiriere/subinchirere echipamente, notificari de livrare a serviciului, etc.)
,,Serviciu” - orice servicii de telecomunicatii, tehnologia informatiei sau alte servicii similare - prestate de sau in numele Furnizorului in baza Contractului.
,,Locatii” - sediul, punctele de lucru sau domiciliul, resedinta Beneficiarului sau alte locuri agreate de Parti unde urmeaza a fi furnizate Serviciile;
,,CGS” – Calitate Garantata a Serviciilor;
,,Indisponibilitate” – disponibilitate de 0% a Serviciilor;
1.2. Orice Anexa sau Act aditional la Contract va fi parte integranta a Contractului si va intra in vigoare astfel cum se stipuleaza in Contract (sau in respectiva anexa, act aditional) si orice referire la Contract va fi inclusiv la actele aditionale/Anexele sale;
1.3. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
1.4. Orice suma mentionata in TCG si in Contract nu include TVA.

2. Obiectul Contractului
2.1. Potrivit optiunii Beneficiarului, obiectul Contractului este constituit din furnizarea de catre Data City, catre Beneficiar, a Serviciilor sale, in conditiile si termenii din prezentele TCG si din Contract, in schimbul platii de catre Beneficiar a tarifelor practicate de Furnizor.
2.2. Partile inteleg si accepta ca, pentru furnizarea Serviciilor, Data City va utiliza echipamentele proprii cu exceptia cazului cand, prin Contract, partile convin altfel. Toate echipamentele proprietate a Furnizorului, necesare folosirii Serviciilor de catre Beneficiar, care vor fi date spre folosinta acestuia din urma vor face obiectul unor contracte de comodat, inchiriere, subinchiriere sau se vor transmite pe baza de proces verbal de predare primire, dupa cum Furnizorul va considera necesar.
2.3. Beneficiarul nu va primi niciun drept de utilizare a niciunui element din instalatii, din facilitatile de functionare sau din alta infrastructura si/sau retea folosite sau puse la dispozitie de Furnizor pentru furnizarea de Servicii, altul decat dreptul de utilizare a Serviciilor, asa cum este acesta descris in Contract.

3. Durata Contractului si intrarea in vigoare
3.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si va fi in vigoare pe o durata initiala minima care se va negocia de parti si se va prevedea expres in Contract denumita ,,Durata Initiala”. Durata Initiala va incepe sa curga de la data punerii in functiune a serviciilor contractate.
3.2. Dupa expirarea Duratei Initiale, durata Contractului se prelungeste automat cu perioade similiare de timp sau cu alta perioada convenita de parti in Contract, daca nici una din parti nu notifica, in scris, o intentie contrara cu minim 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate in curs.
3.3. Durata Contractului se prelungeste de drept cu perioada de timp in care a fost suspendata furnizarea oricarui serviciu din motive imputabile Beneficiarului.
3.4. Contractarea de catre Beneficiar de noi produse si servicii in alte locatii, atrage prelungirea Contractului exclusiv pentru respectivele locatii pe durata convenita conform art 3.1. de mai sus, cu exceptia cazului in care partile convin in scris altfel. Incetarea Contractului pentru unul din serviciile contractate sau pentru una sau mai multe din locatiile contractate, nu atrage incetarea Contractului in integralitatea sa, decat daca intervine unul din cazurile prevazute la art. 10.
3.5. Pentru intreaga durata a Contractului, Partile convin sa nu denunte unilateral Contractul, in caz contrar aplicandu-se in mod automat prevederile art 10.2. din TCG.

4. Instalarea si Livrarea Serviciilor
4.1. Conditiile specifice de instalare, conectare si livrare a Serviciilor sunt prevazute in Contractul incheiat de parti pentru fiecare Serviciu.
4.2. Instalarea si conectarea sistemului si a echipamentelor necesare pentru realizarea Serviciilor la locatia/locatiile Beneficiarului, impreuna cu configurarile necesare, precum si orice transformari legate de acestea solicitate de Beneficiar dupa instalarea Serviciilor vor fi realizate de catre reprezentantii Furnizorului in termenul convenit prin Contract, costurile aferente fiind suportate de catre Beneficiar in conditiile prevazute in Contract.
4.3. Beneficiarul va asigura conditiile necesare solicitate de Furnizor pentru instalarea si livrarea Serviciilor la data limita specificata in prealabil in Contract de catre Furnizor, avand dreptul sa refuze finalizarea lucrarilor daca aceasta conditie nu este indeplinita. Beneficiarul va raspunde de mentinerea Locatiei in conditii optime, de respectarea protectiei muncii, a prevenirii accidentelor, a regulamentelor de paza si protectie a incendiilor in timpul instalarii Serviciilor.

1. Tarife si modalitati de plata
1.1. Tarifele pentru Servicii sunt convenite de parti in Contract.
1.2. Tarifele se vor achita dupa cum urmeaza, daca partile nu convin altfel in Contract:
a. tarifele nerecurente (de ex. tarifele pentru lucrarile de instalare si conectare a sistemului la locatia/locatiile Beneficiarului, tariful de mutare a conexiunii la alta locatie etc.) se vor factura de catre Furnizor in avans fata de data realizarii lucrarilor pentru care se datoreaza, realizarea lucrarilor fiind conditionata de plata acestor tarife; termenul de plata al acestor tarife va fi de 20 zile calculate de la data emiterii facturii;
b. tarifele recurente (ex. abonamentele lunare) se vor factura lunar in avans, emitandu-se factura in prima zi lucratoare a fiecarei luni pentru luna in curs; si
c. tarifele aplicabile in functie de gradul de utilizare si tarifele pe baza de perioade si de rate se vor factura lunar retroactiv, emitandu-se factura in prima zi lucratoare a lunii ulterioare prestarii serviciului;
1.3. Facturile vor fi emise in Lei, la cursul valutar Leu/Euro sau Leu/USD comunicat de B.N.R. valabil pentru data emiterii facturii si se vor achita in numerar sau prin virament bancar in contul Furnizorului, indicat in factura, Beneficiarul urmand a transmite Furnizorului o copie a ordinului de plata pe fax sau e-mail. Beneficiarul este exclusiv raspunzator pentru efectuarea in termen a platii.
1.4. Tarifele nerecurente vor fi facturate la data semnarii Contractului sau a Actului Aditional prin care partile convin contractarea Serviciului.
1.5. Tarifele Serviciilor sunt exprimate diferentiat, in functie de natura Serviciilor, in moneda EURO, USD sau lei, dupa caz fiind aplicate la unitatea de masura specifica fiecarui tip de serviciu in parte.
1.6. Facturile aferente Serviciilor vor detalia fiecare categorie de tarif/taxa in parte, iar Beneficiarul le va plati catre Furnizor in termen de 20 zile de la data emiterii facturii, daca partile nu au convenit alt termen prin Contract.
1.7. Pentru serviciile tarifate in functie de gradul de utilizare (de exemplu servicii de telefonie), Furnizorul va facilita accesul Beneficiarului la detaliile de utilizare pe durata de facturare aplicabila. Aceasta evidenta poate fi emisa de catre Furnizor in forma de baza de date pe suport electronic, online si/sau in forma materiala pe suport de hartie. Orice obiectii pe care Beneficiarul le poate ridica cu privire la astfel de detalii se vor notifica in scris catre Furnizor in termenul perioadei de plata. Dupa aceasta perioada, Furnizorul va avea dreptul de a sterge orice date sau inregistrari din evidentele sale si se va considera ca Beneficiarul a acceptat exactitatea descrierii utilizarii continuta in factura respectiva.
1.8. Prin Servicii furnizate se inteleg si acele Servicii instalate de Furnizor si neutilizate de Beneficiar.
1.9. Serviciile furnizate catre Beneficiar sunt inregistrate ca atare de Echipamentele tehnice specifice ale Furnizorului iar prin incheierea Contractului, Beneficiarul isi exprima acordul cu privire la faptul ca evidentele generate de echipamentele si sistemele specifice ale Furnizorului si pastrate in forma electronica sau alta forma de catre Furnizor reprezinta proba deplina si concludenta a Serviciilor furnizate catre Beneficiar in baza Contractului.
1.10. In cazul neplatii contravalorii facturilor la scadenta, Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe (i) penalitati de 0,2% (zero virgula doi la suta) pe zi de intarziere calculate asupra cuantumului facturilor neachitate, (ii) diferentele de curs valutar intre data emiterii facturii si data platii efective (data creditarii contului sau cu suma de bani aferenta acesteia sau data incasarii mentionata pe documentul de incasare numerar). Valoarea diferentei de cursvalutar se va regasi, distinct, in valoarea urmatoarei facturi de furnizare a serviciului. De asemenea, penalitatile de intarziere vor fi percepute pana la data executarii integrale si efective a obligatiei principale de plata, putand sa depaseasca debitul la care se aplica.
1.11. Pentru prima luna calendaristica de furnizare a Serviciilor, Furnizorul va emite factura pentru o suma calculata proportional cu numarul de zile de furnizare a Serviciilor, incepand din momentul punerii in functiune a serviciului (constatat prin semnarea Notificarii de Livrare a Serviciului), conform Contractului, raportat la numarul total de zile al acelei luni.
1.12. In cazul in care Serviciul nu poate fi furnizat la data convenita prin Contract din cauze imputabile Beneficiarului sau unor terte parti pentru care Beneficiarul este tinut sa raspunda (de exemplu angajatii sai), Furnizorul va putea factura tarifele aplicabile incepand cu data calendaristica la care Serviciul ar fi putut fi livrat, daca aceasta intarziere nu ar fi intervenit.
1.13. La cererea scrisa a Beneficiarului si cu conditia respectarii prevederilor art 7.1.11, Furnizorul va acorda reduceri de nefunctionalitate pentru nerespectarea culpabila si din motive ce tin de controlul sau a prevederilor privind CGS asigurata de Furnizor in conditiile Contractului. Reducerile de nefunctionalitate vor fi efectuate asupra facturilor privind tarifele recurente pentru luna imediat urmatoare celei in care prevederile privind CGS nu au fost indeplinite. In aceasta situatie, ca urmare a creditarii facturilor, disponibilitatea prevazuta in CGS se va calcula ignorand existenta viciului Serviciului, Serviciul considerandu-se ca fiind furnizat in parametrii stabiliti. Acordarea reducerilor de nefunctionalitate reprezinta remediul unic al nerespectarii prevederilor CGS, fiind exclusa posibilitatea invocarii de catre Beneficiar a rezilierii Contractului pentru nerespectarea disponibilitatii conform CGS acoperite prin creditarea facturii, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10.3.2.
1.14. Reducerile de nefunctionalitate acordate de catre Furnizor conform art 5.13 de mai sus, se calculeaza conform Contractului. Reducerile de nefunctionalitate nu se acorda in cazul intreruperilor realizate in conditiille art. 9.
1.15. Orice livrare suplimentara de Servicii solicitata de Beneficiar va fi conditionata de (i) plata tuturor facturilor la zi, (ii) plata in avans a tarifelor aferente sau, (iii) dupa optiunea Furnizorului, de orice alta metoda rezonabila pentru a se asigura de achitarea prompta a acestora.
1.16. Facturile vor fi trimise prin posta cu confirmare de primire, prin curier, pe fax sau email la adresele si/sau numerele de fax, adresele de email comunicate de Beneficiar, conform Contractului. Factura se considera acceptata la plata de Beneficiar, fara alte formalitati, prin semnarea confirmarii postale de primire, a documentului emis de curier, la data si ora inregistrate de aplicatia de email sau la data si ora inregistrate de fax, in cazul trimiterii prin email sau fax. In cazul in care Beneficiarul pretinde ca nu a primit sau refuza sa primeasca factura, acesta nu este exonerat de la plata facturii la scadenta, putand fi eliberata la cerere, Beneficiarului, o copie a facturii respective.
1.17. Beneficiarul poate contesta, in scris, corectitudinea facturarii in termen de cel mult 20 zile de la data emiterii fiecarei facturi, fara sa fie exonerat de la achitarea integrala a facturii pana la expirarea scadentei, urmand ca eventualele diferente sa fie corectate pe factura urmatoare emisa de Furnizor. Necontestarea facturii in termenul de mai sus reprezinta acceptarea neconditionata a sumelor facturate, iar Beneficiarul pierde dreptul de a contesta factura, recunoscand astfel tacit ca valoarea facturata a serviciilor care fac obiectul contractului are caracter cert, lichid si exigibil. Contestatia se va face in scris, conform art 13 din prezentul TCG. Pentru validitatea serviciului furnizat nu este necesara acceptarea expresa a facturii Furnizorului. Furnizorul va solutiona reclamatiileformulate in scris (email) de Beneficiar in conditiile prezentului articol, in termen de 72 ore de la momentul primirii lor.
1.18. Pentru garantarea indeplinirii de catre Beneficiar a obligatiilor asumate (in principal, a obligatiilor de plata), Furnizorul va putea cere Beneficiarului, iar acesta din urma se obliga sa plateasca acestuia o suma de bani, cu titlu de garantie pentru oricare sau pentru toate serviciile care fac obiectul contractului. Cuantumul garantiei va fi convenit de parti prin Contract.
1.19. Beneficiarul se obliga sa achite garantia la data incheierii contractului, daca Furnizorului solicita aceasta, sau in termen de 3 zile de la data cererii Furnizorului in cazul solicitarii constituirii garantiei pe perioada derularii contractului. Pana la momentul in care garantia a fost constituita sau reconstituita, Furnizorul are dreptul sa suspende imediat furnizarea oricarui sau a tuturor serviciilor oferite Beneficiarului, inclusiv in baza altor contracte, fara notificare prealabila sau drept la compensare.
1.20. Garantiile nu vor fi purtatoare de dobanda si vor fi restituite in maximum 30 zile de la data incetarii Contractului, cu conditia ca toate obligatiile de plata ale Beneficiarului catre Furnizor sa fie indeplinite. In cazul in care Furnizorul executa garantia constituita, Beneficiarul va fi obligat sa reconstituie imediat garantia. Furnizorul are dreptul de a retine din garantie orice sume pe care Beneficiarul i le datoreaza.
1.21. Orice plata efectuata de Beneficiar este destinata sa stinga, cu prioritate, penalitatile de intarziere si orice alte obligatii accesorii fata de contravaloarea restanta a facturii. Imputatia platii va viza stingerea obligatiilor de plata in ordine cronologica, incepand cu cele mai vechi obligatii restante.
1.22. Plata oricaror sume datorate Furnizorului de catre Beneficiar in baza Contractului va fi efectuata de catre Beneficiar libera de orice deduceri, compensari, reduceri, comisioane, speze bancare, taxe, impozite etc.

2. Drepturile si obligatiile partilor
2.1. Drepturile si obligatiile FURNIZORULUI
2.1.1 Furnizorul va presta serviciile in conformitate cu prezentul TCG, cu prevederile Contractului si cu reglementarile legale in vigoare si va respecta intocmai obligatiile rezultate din acestea.
2.1.2 Furnizorul nu poate fi obligat sa asigure furnizarea unuia sau mai multor servicii, daca nu este posibila sau convenabila furnizarea din punct de vedere tehnic, comercial, juridic sau daca ar contraveni legislatiei.
2.1.3 Furnizorul va instala Echipamentele necesare furnizarii Serviciilor la fiecare dintre Locatiile convenite de furnizare a Serviciilor, cu respectarea normelor tehnice in vigoare, exclusiv in cazul in care Beneficiarul utilizeaza echipamentele Furnizorului. Instalarea Echipamentelor se va realiza in termenul si conditiile convenite de parti prin Contract. Termenul de instalare se va extinde cu perioada in care Beneficiarul nu poate fi contactat, nu este disponibil, nu asigura accesul pentru instalare sau nu are obtinute autorizatiile necesare.
2.1.4 Furnizorul pastreaza in ceea ce priveste echipamentele sale, toate drepturile care nu sunt in mod expres acordate Beneficiarului conform Contractului, pe intreaga durata a Contractului.
2.1.5 Furnizorul asigura serviciile de comunicatii electronice intre locatia/locatiile Beneficiarului si reteaua Data City, conform CGS si conditiilor tehnice descrise in Contract. Daca nu este altfel prevazut in Contract, CGS sunt cele prevazute de reglementarile si standardele in vigoare.
2.1.6 Furnizorul va asigura disponibilitatea serviciilor furnizate in baza Contractului, asigurand operarea retelelor sale publice de comunicatii electronice 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 zile pe an, astfel incat retelele de comunicatii electronice operate safunctioneze in parametrii stabiliti prin actele normative care reglementeaza aceasta activitate. Lucrarile de revizie, intretinere si reparatie a retelelor publice de comunicatii ale Furnizorului vor fi asigurate pe propria cheltuiala daca aceste lucrari nu sunt imputabile Beneficiarului sau unor terti, situatie in care acestia au obligatia sa suporte costul lucrarilor. Costurile pentru intretinerea si reparatia instalatiei interioare individuale a Beneficiarului vor fi suportate de acesta.
2.1.7 In limita impusa de reglementarile legale in vigoare, Furnizorul va respecta confidentialitatea datelor Beneficiarului transferate prin reteaua Data City.
2.1.8 Furnizorul are dreptul sa stearga orice informatie introdusa de Beneficiar in reteaua Data City, care ar putea afecta buna functionare a acesteia sau ar putea conduce la intreruperea functionarii retelei.
2.1.9 Furnizorul are dreptul sa modifice numele de utilizator al Beneficiarului si sa reinitializeze parola acestuia in orice moment, atunci cand suspecteaza probleme de securitate a sistemului Beneficiarului, instiintandu-l de indata pe acesta despre modificare.
2.1.10 Furnizorul este obligat sa analizeze reclamatiile Beneficiarului cu privire la nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare a oricarui serviciu si sa le rezolve in timpul cel mai scurt posibil, in conformitate cu termenii TCG, ai Contractului si cu prevederile legale in vigoare aplicabile.
2.1.11 Furnizorul va asigura serviciul de suport tehnic in conditiile prevazute in Contract.
2.1.12 Interventia si remedierea defectiunilor reclamate sunt conditionate de achitarea de catre Beneficiar a tuturor obligatiilor prevazute in Contract sau in alte contracte incheiate intre Beneficiar si Furnizor. Termenul de remediere a eventualelor defectiuni reclamate de catre Beneficiar poate fi depasit, fara ca Furnizorul sa fie considerat raspunzator de aceasta, daca defectiunile reclamate sunt generate de cauze independente de vointa si controlul Prestatorului (cum ar fi, cu titlu de exemplu inoperabilitatea retelelor terestre nationale si internationale, degradarile, furturile sau orice alte interventii neautorizate ale Beneficiarului sau ale altor persoane asupra retelei, echipamentelor sau componentelor oricarei retele de comunicatii a Data City, utilizarea de catre Beneficiar a unor programe, echipamente, aparate necorespunzatoare sau incompatibile cu serviciile Data City, intreruperi ale alimentarii cu energie electrica etc).
2.1.13 Furnizorul nu poate fi tinut responsabil pentru acele defectiuni/deranjamente/erori ale sistemului sau care au fost remediate in termenul si conditiile contractuale.
2.1.14 Neindeplinirea culpabila a obligatiei de remediere a defectiunilor da dreptul Beneficiarului sa solicite, in scris, reduceri de nefunctionalitate pentru perioada care depaseste termenul contractual de remediere.
2.1.15 Cheltuielile determinate de remedierea defectiunilor reclamate (contravaloarea serviciilor, inclusiv manopera, materialele utilizate si cheltuielile de deplasare) vor fi suportate de partea culpabila de producerea lor.

2.2. Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI
2.2.1 Beneficiarul se obliga sa utilizeze Serviciile prestate de Furnizor in deplina conformitate cu prevederile prezentelor TCG, ale Contractului si ale legislatiei in vigoare si sa respecte intocmai obligatiile rezultate din acestea.
2.2.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca Furnizorului, integral si la scadenta, tarifele si contravaloarea tuturor serviciilor contractate.
2.2.3 Beneficiarul este de drept in intarziere la implinirea termenelor la care trebuie sa-si execute obligatiile stabilite in Contract.
2.2.4 In cazul in care utilizeaza echipamente proprii, Beneficiarul asigura instalarea sistemului de comunicatii electronice in termenul stabilit de parti in Contract. Neexecutarea de catre Beneficiar a acestei obligatii exonereaza Furnizorul de orice raspundere cu privire la executarea Contractului si atrage dreptul Furnizorului de a solicita Beneficiarului plata de daune-interese. Beneficiarul se obliga sa foloseasca pentru utilizarea Serviciilor numai echipamente autorizate, conform reglementarilor legale in vigoare, compatibile cu standardele internationale utilizate de Serviciile Furnizorului si este singurul responsabil pentru alegerea unor astfel de echipamente. Buna functionare a serviciilor furnizate este conditionata de utilizarea de catre Beneficiar a echipamentelor recomandate de Furnizor. Vor putea fi folosite alte echipamente numai cu acordul scris al Furnizorului. Beneficiarul este singur raspunzator de instalarea, functionarea, operarea, intretinerea, paza si siguranta echipamentelor proprii si a programelor software furnizate de el, Furnizorul neavand nici o responsabilitate in acest sens.
2.2.5 Beneficiarul va asigura accesul personalului Furnizorului la corpurile de cladire interne si externe pentru implementarea si conectarea sistemului de comunicatii electronice. Prin prezentul contract, Beneficiarul isi exprima in mod neechivoc acordul irevocabil pentru efectuarea tuturor lucrarilor de instalare a cablurilor, echipamentelor si materialelor accesorii ale retelei in, pe deasupra sau sub imobil si anexele sale, inclusiv in partile comune ale imobilului in care este amplasata locatia Beneficiarului; Beneficiarul se obliga sa asigure pe cheltuiala sa toate facilitatile necesare instalarii si bunei functionari a serviciului, inclusiv plata contravalorii energiei electrice consumate de echipamentele instalate si va obtine toate avizele, autorizatiile, aprobarile de la terti care ar fi necesare pentru instalarea si functionarea serviciului. In cazul in care Furnizorul nu poate instala Serviciile si/sau echipamentele necesare in vederea furnizarii Serviciilor la temenul stabilit intrucat Beneficiarul nu a luat toate masurile necesare in acest sens, Furnizorul este exonerat de orice raspundere pentru nerespectarea termenelor de instalare convenite contractual.
2.2.6 Beneficiarul are obligatia sa semneze Notificarea de Livrare a Serviciului si, dupa caz, Procesul Verbal de predare-primire si/sau contractul care are ca obiect transmiterea dreptului de folosinta asupra echipamentelor Furnizorului (contract de inchiriere, subinchiriere, comodat etc).
2.2.7 Beneficiarul are obligatia sa restituie echipamentele Furnizorului si sa permita accesul Furnizorului pentru a le prelua, atat la cererea Furnizorului, cat si la incetarea Contractului, in termen de 20 zile de la incetarea contractului sau de la data cererii emise de Furnizor, pe baza de proces verbal de predare-primire. In caz de depasire a acestui termen Beneficiarul, va plati penalitati, cu titlu de daune moratorii, in valoare de 0,2% pe zi de interziere calculate la valoarea Echipamentului nereturnat, valoarea acestora fiind apreciata raportat la valoarea facturilor de achizitie, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor Contractuale. Totalul penalitatilor pentru intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
2.2.8 In cazul in care, din culpa Beneficiarului, termenul prevazut la art 6.2.7 este depasit cu mai mult de 20 zile, Beneficiarul se obliga sa plateasca Furnizorului valoarea Echipamentelor specificata ca atare in factura de achizitie. Pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea acestei obligatii Beneficiarul va plati catre Furnizor penalitati, cu titlu de daune moratorii, in valoare de 0,2% calculate la valoarea echipamentului, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale. Totalul penalitatilor pentru intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
2.2.9 Beneficiarul se obliga sa nu conecteze la sistemul Furnizorului orice echipament de transmisii de date despre care Furnizorul nu a fost informat ori pentru care nu si-a dat acordul de conectare.
2.2.10 Beneficiarul nu va percepe chirie pentru echipamentele Furnizorului (antena, locatia de cablu, echipamente puse in locatia Beneficiarului) si nu va permite proprietarului imobilului in care Beneficiarul isi desfasoara activitatea sa perceapa chirie pentru echipamentele Furnizorului instalate pe/in cladirea acestuia. In situatia in care proprietarul imobilului percepe chirie, atunci plata acesteia cade in sarcina exclusiva a Beneficiarului.
2.2.11 Beneficiarul se obliga sa utilizeze orice bun si/sau serviciu care face obiectul Contractului exclusiv in interes personal, nefiind admisa comercializarea sau transmiterea sau punerea la dispozitie in orice mod a oricarui bun sau serviciu catre terti, cu exceptia cazului cand partile convin expres altfel.
2.2.12 Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in afara sistemului, sa nu copieze si sa nu dezvaluie tertilor nicio aplicatie software si/sau know-how implementate de Data City fiind responsabil de toate daunele si reclamatiile rezultate prin incalcarea acestei prevederi.
2.2.13 Beneficiarul este raspunzator pentru folosirea conturilor sale, a parolelor si identificarilor si/sau codurilor de acces, seriilor de identificare la Servicii, indiferent de natura acestora, inclusiv pentru divulgarea acestora.
2.2.14 Beneficiarul poarta integral responsabilitatea privind utilizarea Serviciilor, indiferent cine sunt utilizatorii efectivi ai acestora.
2.2.15 Beneficiarul este pe deplin raspunzator pentru informatiile si/sau continutul informatiilor transmise prin intermediul Serviciilor, pentru continutul apelurilor si/sau mesajelor si/sau comunicatiilor de date si pentru daunele pe care acestea le-ar putea provoca.
2.2.16 Beneficiarul se obliga ca, inainte cu cel putin 30 de zile de data instrainarii imobilului unde se afla locatia/locatiile unde sunt furnizate serviciile, sau in orice alt caz in care Beneficiarul se muta la o alta adresa, sa aduca la cunostinta Furnizorului acest aspect, in scris, si sa solicite transferul Contractului pentru noua locatie. In aceasta situatie, Beneficiarul va plati orice eventuala taxa de transfer, precum si costul lucrarilor de dezinstalare/conectare a noii locatii la reteaua Data City. Mutarea unei locatii din motivele precizate in acest articol, nu va fi considerata ca o renuntare a Beneficiarului la Servicii pentru respectiva locatie. Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza transferul Contractului, daca acesta este prea oneros sau nu este posibil sau nu se justifica din punct de vedere comercial, tehnic, juridic etc., cu consecinta denuntarii Contractului fara plata de daune-interese.

3. Raspunderea partilor. Limite de responsabilitate.
3.1. Raspunderea Furnizorului:
3.1.1 Furnizorul garanteaza ca va furniza toate Serviciile conform CGS din Contract si ca Serviciile vor fi adecvate obiectului Contractului.
3.1.2 Furnizorul nu raspunde si nu este responsabil pentru orice nefunctionare/intrerupere a Serviciilor sau pentru orice alta degradare sau deviere a Serviciilor de la CGS prevazut in Contract, pentru orice intarziere in livrarea acestora, pentru orice pagube pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze, care:
a. pot fi atribuite actiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajatilor acestuia sau altor terti pentru care Furnizorul nu e tinut sa raspunda;
b. poate fi atribuita lipsei protectiei echipamentelor si dispozitivelor de transmisie impotriva utilizatorilor neautorizati la Locatii;
c. nu poate fi abordata de Furnizor deoarece Beneficiarul refuza in mod nejustificat sa permita accesul Furnizorului la reteaua sau la echipamentul instalat, la testarea sau repararea echipamentului;
d. survine in orice perioada de intretinere/inlocuire planificata a retelei Furnizorului, realizata in conditiile prevazute in Contract.
e. poate fi atribuita folosirii neautorizate sau abuzive de catre Beneficiar a Serviciilor;
f. se datoreaza erorilor cauzate de soft, defectiuni de retea, modificarea si/sau de-securizarea oricareia din informatiile care tranziteaza alte sisteme decat sistemul Adnet, sau erori cauzate de defectiuni in retelele unor terti operatori, sau alte cauze care exced controlului sau;
g. se datoreaza evenimentelor de Forta Majora dupa cum sunt descrise in Art 12 de mai jos;
h. sunt rezultatul unei suspendari de catre Furnizor a Serviciilor in conditiile stabilite prin prezentele TCG si prin Contract (de ex: neplata serviciilor);.
i. se datoreaza altor cauze ce exced controlului Furnizorului;
3.1.3 Furnizorul este raspunzator pentru asigurarea serviciului de comunicatii contractat exclusiv pentru solutia de comunicatii furnizata Beneficiarului in conditiile tehnice prevazute in Contractul incheiat pentru furnizarea fiecarui serviciu.
3.1.4 Furnizorul nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului propriu de comunicatii.
3.1.5 Furnizorul nu va fi raspunzator pentru continutul comunicatiilor de date initiate de Beneficiar.
3.1.6 In cazul in care nu se convine in scris, in mod expres, intre Furnizor si Beneficiar, Furnizorul nu va fi raspunzator pentru evaluarea spatiului, facilitatilor de functionare, echipamentelor si necesitatilor legate de capacitatea de transmisie ale Beneficiarului si utilizarile ce se vor obtine din acestea. Beneficiarul este unicul raspunzator pentru alegerile facute in legatura cu acestea.
3.1.7 Intrucat Furnizorul nu este in masura sa exercite controlul informatiilor care circula prin reteaua Internet, la care Beneficiarul are acces prin serviciile prestate in temeiul Contractului, Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea privind:
a. receptionarea de catre Beneficiar a informatiilor cu caracter ilegal sau prejudiciabile in orice alt mod pentru acesta sau pentru terte persoane;
b. prejudiciile cauzate, incluzand, dar fara a fi limitate la, pierderile de date sau la cele aparute ca urmare a utilizarii datelor si informatiilor receptionate;
c. realitatea, corectitudinea si claritatea oricarei informatii receptionate de Beneficiar prin optiunea proprie pe parcursul utilizarii produselor furnizate de Furnizor in temeiul Contractului (chiar daca acestea au fost obtinute de Beneficiar din site-uri accesate cu ajutorul unei legaturi create de Furnizor in interiorul propriilor sale site-uri);
d. prejudiciile suferite de Beneficiar ca urmare a accesului neautorizat al unor terte persoane, din tara sau strainatate, in reteaua sa de comunicatii.
3.1.8 Furnizorul nu asigura si nu garanteaza conformitatea echipamentelor, aplicatiilor si programelor informatice sau eficienta acestora pentru un anume scop determinat si nici ca acestea vor indeplini toate cerintele Beneficiarului.
3.1.9 In masura maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, Furnizorul nu poate fi tinut raspunzator pentru serviciile, pierderile si/sau costurile facturate legate de acestea, pentru continutul, modul de inregistrare si/sau publicitatea apelurilor sau a mesajelor legate de aceste servicii, pentru continutul informatiilor trimise si/sau primite prin intermediul acestor servicii si nici pentru rezultatele accesarii acestor servicii, in cazul in care aceste servicii sunt accesibile Beneficiarului prin serviciul/reteaua Furnizorului, dar nu sunt oferite de Furnizor.
3.1.10 Furnizorul nu este in niciun fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de catre Beneficiar sau de catre tertii cu care Beneficiarul se afla in orice raporturi juridice, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a oricarui serviciu contractat ce face obiectul unui Contract, serviciile care fac obiectul Contractului fiind furnizate exclusiv pentru beneficiul personal al Beneficiarului, serviciile Adnet neputand face obiectul niciunei tranzactii a Beneficiarului cu tertii. Prezenta clauza este valabila si in cazul in care partile convin expres in Contract ca Beneficiarul poate revinde catre terti serviciile de comunicatii electronice prestate de Adnet, in acest caz Beneficiarul furnizand tertilor, in numele si pe seama sa, propriile sale servicii.
3.1.11 Orice pretinsa neindeplinire de catre Furnizor a obligatiilor contractuale si/sau orice paguba care provin din sau in legatura cu orice nefunctionare, defectiune, intarziere, intrerupere, deconectare, degradare a Serviciilor sau conduita neglijenta a Furnizorului in legatura cu Serviciile vor fi semnalate in scris catre Furnizor fara intarziere, dar in orice caz in termen de 4 ore din momentul aparitiei disfunctionalitatii Serviciului. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru nici o astfel de neindeplinire sau pierdere care nu este semnalata de Beneficiar in decursul acestei perioade.
3.1.12 In cazul incalcarii de catre Furnizor a oricarei obligatii asumate in baza Contractului, sub rezerva indeplinirii conditiilor in care acesta poate fi tinut raspunzator, Partile convin ca raspunderea financiara a Furnizorului este exclusiv limitata potrivit prevederilor Art. 5.13 - 5.14 sau Art. 10.3.3. dupa caz.

3.2. Raspunderea Beneficiarului
3.2.1 Beneficiarul convine sa apere, sa despagubeasca si sa protejeze Furnizorul, angajatii, afiliatii, agentii si subcontractorii acestuia, impotriva oricaror si tuturor raspunderilor, costurilor si cheltuielilor justificate legate de sau care deriva din:
a. folosirea Serviciului sau retelei Internet sau plasarea sau transmiterea oricaror materiale/informatii pe Internet de catre Beneficiar sau de catre utilizatorii, angajatii, afiliatii, agentii sau subcontractorii Beneficiarului;
b. actele sau omisiunile Beneficiarului sau ale utilizatorilor, angajatilor, afiliatilor, agentilor sau subcontractorilor Beneficiarului in legatura cu instalarea, intretinerea, folosirea sau retragerea de echipament sau software;
c. orice pretentii din partea oricaror terte parti care deriva din serviciile care vor fi prestate de catre Beneficiar catre astfel de terte parti, folosind Serviciile;
d. pretentiile de incalcare a dreptului de proprietate a oricarei terte parti, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala precum copyright, patent, secret comercial si drepturi legate de marci care deriva din folosirea oricaror servicii, echipament sau software care nu sunt furnizate de Adnet sau de folosirea improprie de servicii, echipament sau software furnizate de Furnizor.
3.2.2 Fara acordul scris prealabil din partea Furnizorului, Beneficiarul nu va incerca sa modifice, sa transforme sau sa imbunatateasca Serviciile.

4. Politica de Utilizare a Serviciilor Furnizorului
4.1. Beneficiarul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea Retelei si Serviciilor Furnizorului in scopuri ilegale conform legislatiei romane in vigoare sau intr-o maniera care violeaza interesele si morala publica, sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati si in special prin:
a. expedierea de mesaje cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia sau de a deranja in orice alt mod destinatarul, inclusiv prin atac la morala;
b. distribuirea de materiale prin incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate sau a altor drepturi personale ale unor terte persoane;
c. distribuirea serviciului neautorizata de Furnizor unor terti;
d. orice alte actiuni care aduc prejudicii Furnizorului, altor utilizatori sau pot angaja raspunderea penala si/sau civila a Furnizorului sau a oricarui angajat al sau.
4.2. Beneficiarului ii este interzis sa incerce sa acceseze servicii, informatii, site-uri, sisteme sau retele informatice pe care nu are dreptul sa le acceseze, precum si sa incerce sa identifice vulnerabilitatile unui astfel de sistem, retea sau serviciu.
4.3. Beneficiarul este obligat sa nu prejudicieze si sa nu incerce, utilizand serviciul, prejudicierea Furnizorului sau a unor terte persoane, prin deteriorarea sistemului informatic al acestora.
4.4. Beneficiarul ii este interzis sa transmita IP flood, in scopul incarcarii retelei destinatie si/sau a calculatoarelor destinatie, determinand astfel o functionare necorespunzatoare a acestora, si de asemenea, utilizarea oricarei alte metode de supraincarcare a sistemului informatic al destinatarului.
4.5. Beneficiarului ii este interzisa utilizarea pentru propria retea a unor alte adrese de IP decat cele care i-au fost alocate de Furnizor.
4.6. Beneficiarul ii este interzis sa utilizeze si sa permita utilizarea abuziva a retelei Furnizorului, prin transmiterea in retea de:
a. spam - posta electronica nesolicitata de destinatari, avand continut comercial sau nu;
b. mesaje despre care cunoaste ca au atasati virusi, worm, cal troian sau orice alta componenta de natura sa produca defectiuni in sistemul destinatarului;
c. Beneficiarului ii este interzis sa expedieze si sa permita expedierea, prin intermediul retelei Furnizorului, de mesaje avand antetul (header-ul) contrafacut (anonime sau sub identitatea unui alt utilizator).
4.7. In cazul in care Furnizorul considera ca Beneficiarul a incalcat vreo prevedere a prezentei Politici de Utilizare a Serviciilor, il va notifica pe acesta, in scris, somandu-l sa inceteze respectiva incalcare putand, dupa cum va considera de cuviinta sa suspende temporar serviciile furnizate si/sau sa elimine si sa blocheze accesul la informatiile si/ sau activitatile necontractuale si/sau ilegale desfasurate de Beneficiar, pana ce Beneficiarul accepta in scris sa se abtina de la orice alte incalcari viitoare ale acestor prevederi. In cazul in care Furnizorul va socoti necesar, va putea sa suspende sau sa intrerupa imediat serviciile furnizate catre un asemenea Beneficiar fara a-i mai expedia o notificare scrisa prealabila. In cazul in care Beneficiarul a savarsit o a doua incalcare a oricarei prevederi din prezenta Politica de Utilizare a Serviciilor va fi supus unei suspendari sau intreruperi imediate a serviciilor furnizate, fara vreo notificare prealabila si, Furnizorul poate intreprinde orice actiuni pe care le socoteste potrivite in imprejurarile date in vederea eliminarii sau preintampinarii unei asemenea incalcari. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube de orice natura suferite de Beneficiar sau orice terta parte, care rezulta in totalitate sau in parte din exercitarea de catre Furnizor a drepturilor sale in baza acestor politici.
4.8. De asemenea, Furnizorul va putea sesiza organelor competente savarsirea oricarei fapte de incalcare a obligatiilor Beneficiarului privind Politica de Utilizare a Serviciilor care angajeaza raspunderea juridica a acestuia. Furnizorul va colabora cu organele competente, la cererea acestora, in limitele prevederilor legale.
1. Suspendarea Serviciilor
1.1. Furnizorul va avea dreptul sa suspende imediat, fara preaviz, drept de compensatie sau despagubire pentru Beneficiar, furnizarea unei parti sau a totalitatii Serviciilor care fac obiectul Contractului/Contractelor incheiat de parti si (unde este cazul) sa deconecteze, sa scoata din functiune, sa blocheze accesul direct la si/sau sa ridice echipamentul, datele sau cablurile Beneficiarului din reteaua, instalatiile si/sau echipamentul Furnizorului:
a. daca Furnizorul este solicitat sa faca acest lucru de catre o autoritate guvernamentala sau de reglementare, este obligat sa o faca pentru a respecta o schimbare in conditiile statutare sau de reglementare (sau punerea in vigoare a acestora) sau este obligat sa faca acest lucru in temeiul unei decizii a unei instante judecatoresti sau arbitrale;
b. in cazul neplatii la scadenta a facturilor emise de Furnizor; in acest caz, Furnizorul va putea opera suspendarea din ziua imediat urmatoare datei scadente;
c. in cazul in care disponibilitatea sau calitatea serviciilor prestate de Furnizor este, sau ameninta sa fie, afectata in mod negativ de conduita Beneficiarului sau a unor terti pentru care acesta este tinut sa raspunda (utilizatorii, angajatii, subcontractorii sai etc) sau de echipamentele Beneficiarului; de asemenea, in cazul in care Furnizorul constata ca Beneficiarul este tinta unor atacuri de tip flood si denial of service, in scopul protejarii atat a retelei Furnizorului cat si a sistemului informatic al Beneficiarului si/sau al altor beneficiari ai Furnizorului, acesta are dreptul sa ia masurile ce se impun pentru minimizarea efectelor unor astfel de incidente, inclusiv dreptul de a deconecta temporar, pana la solutionarea acestei probleme, adresele de IP ale Beneficiarului notificandu-l pe acesta prin email sau telefon sau mesaj text,
d. daca siguranta persoanelor sau a proprietatii este (sau ameninta sa fie) afectata in mod negativ de conduita Beneficiarului si/sau de conduita unor terti pentru care acesta este tinut sa raspunda (utilizatorii, angajatii, subcontractorii sai etc); ;
e. in conditiile prevazute la art. 8.7.;
f. in cazul in care Beneficiarul cauzeaza defectiuni Serviciilor sau echipamentelor furnizate de Furnizor, prin incalcarea prevederilor prezentelor TCG si ale Contractului iar Beneficiarul nu ramburseaza costurile implicate de remedierea defectiunilor la data convenita in Contract sau la data limita comunicata in scris de catre Furnizor.
g. In orice alte situatii prevazute expres in Contract;
1.2. Beneficiarul va fi obligat sa achite toate sumele datorate, incluzand dar fara a se limita la tarifele recurente, pe durata perioadei de suspendare dispuse in temeiul prevederilor sub-paragrafelor de la (b) la (g), precum si in situatia suspendarii prevazute la sub-paragraful (a) daca aceasta suspendare este atribuibila unei incalcari, abateri, actiuni sau omisiuni ale Beneficiarului sau ale unor terti pentru care acesta este tinut sa raspunda (utilizatorii, angajatii, subcontractorii sai etc). Suspendarea Serviciilor din culpa Beneficiarului pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice indreptateste Furnizorul sa rezilieze Contractul.
1.3. Suspendarea prevazuta in art. 9.1 va inceta in termen de maxim 24 ore daca nu este prevazuta altfel in Contract, dupa ce motivele care au dus la suspendare au incetat sa existe.
In cazul suspendarii serviciului pentru neplata, acesta se va putea restabili in maxim 48 ore dupa ce plata a fost efectuata, tariful de reconectare (daca este cazul) a fost achitat de catre Beneficiar si dovada achitarii a fost prezentata Furnizorului.
2. Conditiile de incetare a Contractului
2.1. Prezentul contract poate inceta:
a. Prin denuntare unilaterala imediata din partea Furnizorului daca fata de Beneficiar se declanseaza procedura de lichidare sau acesta este declarat in stare de incidenta de plata si/sau interdictie bancara;
b. Prin denuntare unilaterala din partea Beneficiarului, numai cu respectarea prevederilor art. 10.2. din prezentele TCG; denuntarea isi va produce efectele numai daca au fost indeplinite obligatiile asumate de Beneficiar pana la momentul cand urmeaza sa inceteze Contractul.
c. Prin reziliere de drept in conditiile art 10.3., fara a fi necesara interventia instantei, invocata de una din parti printr-o simpla notificare si fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile, cu obligarea partii in culpa la plata de daune-interese;
d. Prin ajungerea la termen, daca partile nu convin tacit asupra prelungirii contractului;
e. In orice alte cazuri prevazute in mod expres in Contract;

2.2. Denuntarea unilaterala a Contractului de catre Beneficiar
2.2.1 In cazul denuntarii unilaterale de catre Beneficiar a Contractului, in intregime sau partial (pentru unul, mai multe sau toate serviciile, pentru una sau mai multe locatii) inainte de expirarea valabilitatii sale cererea Beneficiarului nu va putea produce efecte inainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea acesteia de catre Furnizor, cu exceptia cazului in care Furnizorul agreeaza in scris altfel.
2.2.2 In acest caz, Beneficiarul datoreaza Furnizorului despagubiri ce vor fi calculate dupa cum urmeaza:
• daca denuntarea intervine in perioada Duratei Initiale, despagubirea va fi o suma (echivalentul in lei) egala cu contravaloarea lunara (tariful lunar) a serviciilor (in vigoare la momentul incetarii Contractului) pentru intreaga perioada ramasa pana la expirarea Contractului;
• daca denuntarea intervine intr-o perioada ulterioara Duratei Initiale, despagubirea va fi o suma (echivalentul in lei) egala cu 50% din suma tarifelor lunare (in vigoare la momentul incetarii Contractului) ramase pana la expirarea Contractului;
2.2.3 In cazul incetarii Contractului pentru una sau mai multe locatii din cele contractate, Furnizorul va emite factura reprezentand contravaloarea despagubirii datorate conform art 10.2.2. corespunzator pentru fiecare locatie.
2.2.4 Notificarea de catre Beneficiar a intentiei sale de renuntare totala sau partiala la Contract, nu va afecta contravaloarea serviciului achitat de catre Beneficiar si/sau facturat de Furnizor, Beneficiarul fiind obligat la plata integrala a acestuia in conditiile prevazute in art 10.2.2.
2.2.5 In plus fata de despagubirile prevazute la art. 10.2.2. in cazul in care Beneficiarul a primit o reducere sau o renuntare cu privire la orice tarife in baza duratei angajamentului Beneficiarului privind perioada Contractului, atunci acesta va restitui Furnizorului o suma egala cu valoarea acestei reduceri.
2.2.6 Sumele prevazute la 10.2.2. si 10.2.5 sunt percepute cu titlu de daune interese pentru denuntarea unilaterala anticipata a Contractului de catre Beneficiar.
2.2.7 Prin exceptie de la prevederile art. 6.2.7. Beneficiarul va fi obligat sa returneze echipamentele proprietatea Furnizorului in termen de 2 zile lucratoare de la implinirea termenului de 30 de zile aferent notificarii de denuntare unilaterala.

2.3. Rezilierea Contractului:
10.3.1.Furnizorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a oricarei obligatii asumate prin Contract, in conditiile art 10.1. lit c) din prezentele TCG, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii notificarii. In aceasta situatie Beneficiarul datoreaza Furnizorului despagubiri conform prevederilor art 10.2.2. si art 10.2.5. din prezentele TCG care se aplica in mod corespunzator. Prin exceptie de la prevederile art 6.2.7, Beneficiarul va fi obligat sa returneze echipamentele proprietatea Furnizorului in termen de 2 zile lucratoare de la incetarea Contractului.
10.3.2. Beneficiarul poate rezilia Contractul in conditiile art 10.1. lit c) din prezentele TCG, printr-o simpla notificare prealabila de 30 zile, doar daca Serviciile sunt Indisponibile timp de 3 zile consecutive sau in cazul scaderii disponibilitatii sub 99% timp de 3 luni consecutive, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Beneficiarul a notificat Furnizorului aceasta situatie in termenul prevazut la art. 7.1.11 ; si
b. Daca se dovedeste ca Indisponibilitatea sau scaderea disponibilitatii sub 99% a avut un motiv ce tine de controlul exclusiv al Furnizorului.
10.3.3. In situatia oricarei rezilieri a Contractului de catre Beneficiar, acesta va fi indreptatit sa ceara Furnizorului plata unor daune interese, aceste daune fiind limitate exclusiv potrivit conditiilor prevazute la art 10.2.2. In situatia in care Beneficiarului i s-au acordat reduceri de nefunctionalitate in temeiul Art. 5.13 - 5.14 suma acestor reduceri va fi dedusa din suma reprezentand daunele interese datorate de Furnizor Beneficiarului, Furnizorul datorand astfel diferenta dintre daunele interese si suma reducerilor de nefunctionalitate acordate Beneficiarului in temeiul art. 5.13 - 5.14.
10.3.4. Indiferent de modalitatea de incetare a Contractului, incetarea sa nu va afecta obligatiile scadente dintre parti.
3. Modificarea Contractului
3.1. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile prezentelor TCG si ale Contractului, incluzand fara limitare, conditiile referitoare la furnizarea si/sau termenul de executare a oricarui Serviciu si/sau caracteristicile Serviciilor, inclusiv introducerea, actualizarea sau modificarea preturilor, tarifelor si abonamentelor. Beneficiarul este de acord ca Data City nu se poate obliga sa furnizeze serviciile care fac obiectul Contractului in conditiile existente la incheierea contractului decat in masura mentinerii conditiilor comerciale si financiare nationale si internationale.
3.2. Furnizorul va informa Beneficiarul printr-o notificare scrisa comunicata in conditiile art. 13, cu cel putin 30 de zile inainte de operarea modificarii si astfel incat Beneficiarul sa beneficieze de termenul de 30 de zile prevazut la art. 11.3. de mai jos, pentru exercitarea optiunii sale.
3.3. Daca Beneficiarul nu este de acord cu aceste modificari, are posibilitatea de a denunta Contractul total sau partial, fara a plati nicio despagubire, in termen de 30 de zile de la notificarea sa cu privire la modificarile propuse, in caz contrar acestea considerandu-se acceptate tacit.
3.4. Pe toata durata termenelor prevazute la art 11.2. si 11.3, clauzele contractuale si tarifele Serviciilor raman in varianta, respectiv la valorile anterior convenite. In cazul unei modificari constand intr-o reducere a tarifelor pentru Servicii sau intr-o furnizare a serviciilor intr-o cantitate mai mare decat cea contractata in cadrul acelorasi preturi si/sau tarife, acestea vor fi considerate acceptate de Beneficiar a priori, aplicandu-se imediat fara a mai fi nevoie de alte formalitati prealabile.

3.5. Actualizarile si/sau modificarile tarifelor sau ale clauzelor contractuale din motive impuse de modificari legislative sau alte cauze de interes public (cum ar fi modificarea TVA, modificarea sau introducerea altor taxe aplicabile serviciilor de comunicatii electronice furnizate, modificarea listei programelor must-carry de catre CNA etc), vor intra in vigoare prin efectul legii, in termenele stabilite de catre actele normative care le reglementeaza, Beneficiarul neputandu-se prevala de art 11.3. Furnizorul are obligatia de a notifica Beneficiarului modificarile intervenite conform prezentului articol.
3.6. Partile sunt de acord ca orice alta modificare sau completare a prevederilor Contractului decat cele aferente situatiilor prevazute la art 11.1. si 11.5. de mai sus, se va realiza in scris prin Act Aditional, semnat de reprezentantii autorizati ai ambelor parti. Actele aditionale constituie parti integrante ale acestuia si intra in vigoare la data semnarii lor de ambele parti sau la data specificata in cuprinsul lor.
4. Forta Majora
4.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a Contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, in maxim 48 de ore de la producere si o dovedeste cu acte emise de institutiile abilitate in termen de 5 zile de la aparitie. Cazului de forta majora ii este asociata si interdictia furnizarii serviciului de telecomunicatii, impusa de o autoritate publica, conform dispozitiilor legale precum si orice schimbari in mediul de reglementare (legi, regulamente, decizii sau directive ale oricarui guvern cu jurisdictie competenta in probleme legate de acest contract).
4.2. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii/incetarii contractului.

5. Notificari
5.1. In intelesul prezentului contract orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa, in scris, personal sau pe cale postala prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin curier, fax sau email, sau orice alt mijloc apt de a dovedi data expedierii si data primirii respectivei notificari, la datele de contact mentionate in Contract. Comunicarile sau notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin modalitatea prevazuta mai sus. Partile isi vor notifica, in scris, orice modificare a datelor de contact, in caz contrar orice modificare nefiind opozabila celeilalte parti.
5.2. Astfel de notificari vor fi considerate primite astfel:
a. daca notificarea este trimisa prin curier, va fi considerata primita de catre destinatar in ziua livrarii confirmata prin semnatura sau in ziua constatarii de catre curier a refuzului de primire.
b. in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi considerata primita la data inscrisa pe recipisa de confirmare a primirii sau la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare cu privire la refuzul de primire sau lipsa destinatarului; sau
c. la data si ora inregistrate de fax in cazul trimiterii prin fax.
d. la data si ora inregistrate de aplicatia de email in cazul trimiterii pe email.
5.3. Beneficiarul va adresa orice solicitari numai prin intermediul reprezentantilor autorizati, mentionati in Contract. Daca asemenea cereri sunt formulate de persoane neautorizate, Furnizorul le va prelua, le va transmite reprezentantilor autorizati ai Beneficiarului si va trimite raspunsul numai dupa ce acestia vor confirma in scris validitatea cererilor.

6. Confidentialitatea
6.1. In cursul derularii Contractului precum si pentru o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia, Partile vor pastra confidentiale si nu vor divulga catre terte persoane informatiile confidentiale provenite de la oricare din ele in cursul derularii Contractului, documentele si termenii contractuali prevazute in TCG de fata, oricare si toate informatiile cu privire la cealalta Parte, inclusiv dar fara a se limita la informatii cu privire la operatiunile de afaceri si la utilizatorii celeilalte Parti care sunt obtinute pe durata termenului Contractului si care pot fi in mod rezonabil presupuse a fi confidentiale sau care au fost indicate sau identificate in orice alt mod ca fiind confidentiale de cealalta Parte. Partile vor pastra confidentialitatea tuturor documentelor privind executarea contractului, indiferent de natura acestora si indiferent de suportul documentelor. Orice divulgare externa de informatii se va efectua numai cu consimtamantul scris acordat in prealabil de catre partea de la care provine informatia.
6.2. Obligatiile din acest articol nu se vor aplica in cazul informatiilor care sunt publice sau au fost facute publice de cealalta parte, informatiilor care erau cunoscute de Parte inainte de data semnarii Contractului, sau pentru care exista acordul celeilalte Parti cu privire la dezvaluirea informatiilor confidentiale, dar numai in limitele conditiilor impuse in respectivul acord scris sau sunt dezvaluite ca raspuns la o dispozitie legal valabila emisa de o instanta judecatoreasca, de o institutie cu puteri de reglementare sau control, dar numai in limitele si in scopurile mentionate in dispozitia respectiva, precum si informatiilor care asunt furnizate consilierilor (juridici) respectivi ai Partilor cu conditia ca acestia sa fie obligati sa trateze aceste informatii ca fiind confidentiale.
6.3. Obligatiile prezentate in prezentul articol vor fi permanente pe perioada stipulata la art. 14.1. si nu vor inceta ca urmare a incetarii din orice motiv a Contractului.
6.4. In cazul in care una din parti isi incalca obligatia de pastrare a confidentialitatii, aceasta este obligata sa plateasca daune interese care sa acopere prejudiciul creat celeilalte parti.

7. Date cu caracter personal
7.1. Informatia va fi prelucrata de catre Furnizor in conformitate cu prevederile Legilor nr 506/2004 si 677/2001.
7.2. Beneficiarul NU este/ este de acord ca orice data cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de el, sa fie prelucrate si utilizate de Furnizor in orice activitati si scopuri legate de furnizarea serviciilor, de marketing, in cadrul relatiei Furnizorului cu autoritatile competente, pentru constituirea de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.
7.3. De asemenea, Beneficiarul NU isi exprima/isi exprima consimtamantul in sensul primirii de comunicari comerciale/apeluri in scop de marketing direct, inclusiv promovarea serviciilor/facilitatilor oferite de si/sau prin intermediul Furnizorului cu respectarea prevederilor Legii nr 506/2004.
7.4. Beneficiarului i se garanteaza drepturile la informare, de acces la date, de interventie, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, in conformitate cu Legea 677/2001.
7.5. Beneficiarul are dreptul sa solicite, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca datele sale cu caracter personal sa nu fie folosite de Furnizor si/sau de terti in scopul marketingului direct.
7.6. Furnizorul nu va face publice numele, adresa si numarul de telefon ale Beneficiarului, cu exceptia cazurilor prevazute de lege sau expres acceptate de Beneficiar.

5. Cesiunea Contractului.
1.1. Sub sanctiunea nulitatii cesiunii, Beneficiarul nu poate cesiona unui tert drepturile si obligatiile stabilite prin Contract fara acordul prealabil, scris, al Furnizorului si fara acordul expres al noului Beneficiar de a-si asuma toate obligatiile derivand din prezentul Contract, acesta devenindu- i opozabil in integralitate.
1.2. Furnizorul poate cesiona drepturile si obligatiile/Contractul catre orice tert, fara acordul scris al Beneficiarului, acesta exprimandu-si prin prezentul acordul in prealabil pentru orice astfel de cesiune, urmand ca cesiunea sa fie opozabila Beneficiarului dupa notificarea acestuia, insa doar catre un alt furnizor care va oferi Beneficiarului conditii tehnice si comerciale similare celor asigurate de Adnet.
2. Legea aplicabila. Solutionarea litigiilor.
2.1. TCG, Contractul, precum si orice alte documente la care se face referire in Contract si care sunt efectuate in baza TCG sau a Contractului, sunt supuse legii romane.
2.2. Litigiile de orice natura decurgand in legatura sau din interpretarea, executarea sau incetarea TCG si a Contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se vor rezolva in cadrul instantelor judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.
3. Drepturile asupra Proprietarii Intelectuale
3.1. Sub rezerva restrictiilor si termenilor prezentati in Contractul aferent fiecarui serviciu, Furnizorul acorda Beneficiarului un drept de folosinta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu Contractul exclusiv in scopuri interne si numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia.
3.2. Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale si industriale pentru orice software, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Beneficiarului in baza sau in legatura cu Contractul, vor fi detinute numai de Furnizor sau de furnizorii/alti proprietari de asemenea drepturi. Beneficiarul va achizitiona numai asemenea drepturi, dupa cum acestea sunt acordate Beneficiarului in Contract.
3.3. Furnizorul va face eforturi rezonabile pentru a se asigura ca folosirea de catre Beneficiar a programelor software, echipamentului sau altor materiale furnizate de Furnizor in legatura cu Serviciile nu va incalca drepturile de proprietate sau drepturile asupra proprietatii intelectuale a nici unei terte parti.
4. Dispozitii finale:
4.1. Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza Contractului trebuie sa fie facuta in scris si, cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.
4.2. Fiecare dintre prevederile prezentului TCG, ale Contractului sau ale altor documente incheiate in baza Contractului, este independenta. In consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat mai putin posibil de prevederea inlocuita.
4.3. Partile declara si isi asuma faptul ca prezentele TCG au fost semnate din partea fiecareia de o persoana cu calitate de reprezentant autorizat iar fiecare semnatar declara ca este pe deplin imputernicit sa semneze aceste TCG.
4.4. Partile recunosc in mod expres faptul ca toate si oricare din prevederile prezentelor TCG si ale Contractului/Contractelor incheiate au fost citite, negociate si acceptate de acestea si ca acestea reprezinta vointa partilor inlaturand orice alte intelegeri anterioare, verbale sau scrise.
4.5. Beneficiarul declara ca i-a fost inmanat un exemplar al prezentelor TCG si al Contractului/Contractelor incheiate.